والنسیا، ختافه را در هم کوبید

والنسیا، ختافه را در هم کوبید