طارمی کاپیتان سابق پورتو را مات و مبهوت کرد

طارمی کاپیتان سابق پورتو را مات و مبهوت کرد