آلمان با این وضعیت از جام بیست‌ودوم حذف می‌شود

آلمان با این وضعیت از جام بیست‌ودوم حذف می‌شود