آلگری: خشم برای توصیف حال من واژه کوچکی است

آلگری: خشم برای توصیف حال من واژه کوچکی است