دو گل به خودی چلسی موجب تحیر و باخت مقابل برایتون شد

دو گل به خودی چلسی موجب تحیر و باخت مقابل برایتون شد